Trang Chủ / Ép dân lấy đất vàng cho tư nhân thuê xây karaoke

Ép dân lấy đất vàng cho tư nhân thuê xây karaoke

Gần 900m2 đất vàng của một hộ dân không nằm trong dự án nhưng vẫn bị tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết thu hồi. Mảnh đất vàng này đã được 1 DN tư nhân thuê để xây dựng nhà hàng, karaoke.

Đất ở 30 năm, bỗng nhiên bị thu hồi

Bà Nguyễn Thị Oanh (trú tại tổ 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết, năm 2005, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh.

Dự án chia làm 2 giai đoạn gồm các hạng mục như đường phố chính cấp 2, hệ thống đường báo giao thông đô thị, vỉa hè, hệ thống đường điện chiếu sáng, đường nội thị, cống thoát nước…

Dự án này do công ty cổ phần SIMCO Sông Đà xây dựng, việc giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư cho người dân được tỉnh giao cho thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh) thực hiện.

Giai đoạn đầu thực hiện dự án, TP Hà Tĩnh thu hồi một phần đất ở thửa 114+118, bản đồ số 34 tại khu phố 8, phường Trần Phú để xây dựng đường Hàm Nghi.

Năm 2007, TP Hà Tĩnh tiếp tục thu hồi phần diện tích còn lại của hộ bà Oanh với 891m2 đất để xây dựng đường Phan Đình Phùng (nay là đường Lê Duẩn) kéo dài.

“Tính cả 2 giai đoạn, TP Hà Tĩnh thu hồi hơn 900m2 đất vàng của gia đình tôi. Diện tích đất trên do ông bà để lại, gia đình tôi sử dụng hơn 30 năm nay, đó là nơi để gia đình tôi an cư lạc nghiệp vừa là nơi hương hỏa cho ông bà” – bà Oanh nói.

Theo bà, việc TP Hà Tĩnh thu hồi 891m2 đất của gia đình bà là hết sức vô lý. Bởi lẽ đường Lê Duẩn và cả dự án đều không đi qua phần diện tích đất của gia đình bà.

1471236178-2

Tháng 6/2010, bà Oanh và ng??i ch?ng quá c? ?ã b? UBND TP lúc ?ó g?i công v?n ??n c? quan công tác ?? ngh? ki?m ?i?m và không b? trí công vi?c cho hai v? ch?ng, vì ch?a ch?u bàn giao ??t

Cho r?ng 891m2 c?a gia ?ình n?m ngoài d? án c?a t?nh nên trong kho?ng th?i gian 2007-2010 gia ?ình bà Oanh không giao ??t ??ng th?i không ti?p nh?n ti?n ??n bù ?? di d?i ??n ??a ?i?m khác.

Ép thu h?i b?ng ???c

?? thu h?i b?ng ???c di?n tích ??t trên, TP Hà T?nh ?ã nhi?u l?n thành l?p các ?oàn ki?m tra, x? ph?t hành chính gia ?ình bà Oanh.

1471236178-c2

M?nh ??t vàng g?n 2,200m2, góc Lê Du?n – Hàm Nghi, ban ??u thu h?i theo quy ho?ch làm khu tài chính, không hi?u sao gi? cho DN xây nhà hàng, quán karaoke

Th?m chí, tháng 6/2010, Ch? t?ch TP Hà T?nh lúc ?ó ?ã ký v?n b?n g?i UBND ph??ng Tr?n Phú (n?i bà Oanh làm vi?c) và Tr??ng THPT Phan ?ình Phùng (n?i ông Thái – ch?ng bà Oanh d?y h?c).

Ch? t?ch TP yêu c?u các ??n v? trên “ki?m ?i?m trách nhi?m cán b? công ch?c do mình qu?n lý v? vi?c th?c hi?n chính sách pháp lu?t” và “t?m th?i không b? trí công vi?c m?t th?i gian” ??i v?i bà Oanh và ông Thái ?? h? bàn giao ??t cho d? án ?úng ti?n ??, th?i gian.

Dùng v?n b?n hành chính can thi?p, bu?c c? quan “x?” ông Thái, bà Oanh không xong, tháng 11/2010, chính quy?n TP Hà T?nh ?ã th? hi?n s? quy?t tâm thu ??t b?ng ???c, quy?t ??nh x? ph?t ???c ??a ra, bu?c ông Thái ph?i n?p 1250.000 ??ng vì ?ã không “tr? l?i ??t ?úng th?i h?n theo quy?t ??nh thu h?i ??t”.

Cho DN thuê m? nhà hàng?

Tr??c áp l?c t? TP Hà T?nh, n?m 2011 gia ?ình bà Oanh bu?c ph?i giao ??t ?? chính quy?n tri?n khai d? án. Sau khi chuy?n v? khu tái ??nh c?, gia ?ình bà Oanh ti?p t?c làm ??n khi?u n?i ??n chính quy?n các c?p.

H?n 5 n?m gõ c?a nhi?u c? quan ch?c n?ng nh?ng nh?ng b?c xúc c?a gia ?ình v?n ch?a ???c gi?i quy?t. Trong khi ?ó, ph?n di?n tích ??t c?a bà Oanh, sau m?t th?i gian kiên quy?t thu h?i b?ng ???c ?ã b? hoang trong g?n 3 n?m.

1471236178-c1

Quy?t ??nh cho thuê 50 n?m theo giá nhà n??c, trong lúc gi?i buôn ??t kh?ng ??nh m?nh ??t này ??p nh?t nhì thành ph?, tr?m t? khó mua.

??n cu?i n?m 2015, b?t ng? UBND t?nh Hà T?nh có ch? tr??ng cho 1 doanh nghi?p t? nhân thuê 50 n?m, xây d?ng nhà hàng, karaoke.

Theo tìm hi?u c?a VietNamNet, vi?c giao ??t này di?n ra vào ??u n?m 2016, UBND t?nh Hà T?nh giao 2175,4m2 cho công ty TNHH MTV ??u t? ??i Thành trong vòng 50 n?m. Khu v?c ??t giao bao g?m toàn b? di?n tích ??t c?a gia ?ình bà Oanh tr??c ?ây và m?t ph?n di?n tích ??t t? nhiên quanh khu v?c.

“Gia ?ình tôi ?ang sinh s?ng yên ?n b?ng nhiên TP Hà T?nh l?y ??t ?? làm d? án, nay ch?ng th?y d? án ?âu, chính quy?n l?i s? d?ng ??t c?a gia ?ình tôi cho doanh nghi?p thuê ?? xây d?ng nhà hàng là không công b?ng” – bà Oanh nói.

Ngày 13/1/2016, ông Hà V?n Tr?ng, Ch? t?ch UBND TP Hà T?nh có công v?n s? 105 UBND-TNMT tr? l?i gia ?ình bà Oanh.

Trong công v?n, lãnh ??o TP Hà T?nh cho r?ng: “Sau khi nhà n??c thu h?i ??t ? dành vào m?c ?ích công c?ng thì vi?c b? trí ??t cho các m?c ?ích khác là phù h?p v?i quy ho?ch chung là c?n thi?t”.

Bà Oanh cho hay, công v?n tr? l?i c?a lãnh ??o TP Hà T?nh không th?a ?áng, ?i ng??c l?i v?i nguy?n v?ng, l?i ích và quy?n c?a công dân. Do ?ó, bà ti?p t?c g?i ??n ki?n ngh? ??n các b? ngành trung ??ng ?? ???c gi?i quy?t.

Theo Lê Minh (Vietnamnet)

Bình Luận